Служба по трудова медицина "Ферекс консулт СТМ" ЕООД

 Основна дейност
 
Консултантски услуги
 Ползата за вашата фирма
 Услуги
 
Персонал
 Статут  

Основна дейност Нагоре в началото на страницата
Основен пакет услуги, задължително необходими съгласно изискванията на Наредба 14 и Закона за безопасни и здравословни условия на труд.
Извършване на задължителните профилактични медицински прегледи чрез осигурени от СТМ специалисти.
Служба по трудова медицина е разположена на повече от 150 кв м в т.ч. и напълно оборудвана лаборатория. Съвременна техника използвана от специализираната лаборатория е в съответствие с всички действащи европейски норми за качество на замервания.
За извършване на измерванията на факторите на работната среда и електробезопастността фирмата има изградено самостоятелно звено за извършване на задължителните профилактични прегледи службата ползва най-изявените специалисти от всички лечебни заведения и медицински центрове в областта.

Консултантски услуги Нагоре в началото на страницата
1. Основен пакет услуги, задължително необходими съгласно изискванията на Наредба 14 и Закона за безопасни и здравословни условия на труд.
2. Извършване на задължителните профилактични медицински прегледи чрез осигурени от СТМ специалисти.
Услуги извършвани от Служба по трудова медицина:
1. Оценка на професионалния риск за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно Наредба №5 /ДВ, бр.47/99год./
2. Разработка на програма от мерки за предоставяне и намаляване на риска.
3. Организиране на специализирани измервания на факторите на работната среда.
4. Оценка на работното място на базата на извършваните по т.3 измервания на факторите на работната среда.
5. Оценка на работното място на базата на съществуващата във фирмата актуална информация за състоянието на факторите на работната среда.
6. Разработване на програма за оптимизиране на условията на труд по работните места.
7. Определяне на подлежащите лица и периодичността на провеждане на задължителните медицински прегледи, съгласно т.7 и анализ на резултатите от тях.
8. Организира провеждането на задължителните профилактични медицински прегледи, съгласно т.7 и анализ на резултатите от тях.
9. Упражнява контрол от името на работодателя за качеството и обхвата на задължителните профилактични медицински прегледи, когато те се извършват от друг изпълнител.
10. Участие при разследване на професионалните заболявания.
11. Провеждане на обучение на ръководителя и изпълнителски състав по програми изготвени в съответствие с Наредба №4 /ДВ, бр.133/98год/.
12. Обучение на персонала за оказване на първа помощ, взаимопомощ и самопомощ от рискови работни места.
13. Оценка на санитарно-битовото обслужване с проекто програма за оптимизирането му.
14. Участие при професионалния подбор на кандидатите за работа при провеждането на предварителните медицински прегледи, в съответствие с Наредба №3.
15. Проследяване в динамика на здравословното състояние на работниците и служителите във фирмата.
16. Изготвяне на ежегодни анализи на заболеваемостта с временна загуба на трудоспособност.
17. Консултации по трудово-правни, санитарно-хигиенни проблеми и по ПСД на новостроящи се или реконструиращи се обекти.
18. Консултации при разработването на програми за кандидатстване и финансиране по различни програми.
19. Становище при избор на средства за колектива и лична защита от вреднодействащи фактори на работната среда.
20 Разработване на физиологични режими на труд и почивка, в съответствие с Наредба №15 /ДВ, бр.54/99год./

Ползата за вашата фирма Нагоре в началото на страницата
Значението на ТРУДОВО МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ за Вашата фирма:
 • Повишаване на финансовите резултати
 • Намаляване разходите за плащане на отсъствията от работа поради заболявания с временна нетрудоспособност.
 • Намаляване разходите за обезщетения и компенсации при трудов злополуки и професионални заболявания.
 • Намаляване разходите за медицинско обслужване и социално осигуряване.
 • Повишаване производствената ефективност
 • Повишаване на производителността на труда.
 • Повишаване качеството на продукцията.
 • Повишаване на конкуретнспособността на фирмата Ви.
 • Положителен социален ефект
 • По-добро здраве и по-добро качество на живот за Вашите работници и служители.
 • По-добра удовлетвореност от труда.
 • Повишаване на мотивацията на работниците
 • При сключване на договор, ще Ви бъде представена за утвърждаване програма за действие през договорния период, съобразена с възможностите, производствената програма и натовареността на мощностите на фирмата Ви. Програмата съдържа обучение, набиране на информация за производствените процеси и технологии, здравна документация и др., организиране, измерване и оценка на работното място, оценка на професионалния риск, определяне на подлежащия контингент и организиране на задължителни профилактични прегледи съгласно Наредба №3 на ЗМ /ДВ, бр.16 от 87год./, изготвяне на досие на фирмата и предложения за мерки за ликвидиране или намаляване на рисковете при работа.

Персонал Нагоре в началото на страницата
В състава на службата са включени:
Ст.Кацаров - химик
П.Бакалов - инспектор по хигиена на труда Хр. Николов - електро-инженер Фирмата разполага с физик, втори лекар и други специалисти в зависимост от спецификата на осъществяваната дейност.
Длъжност: Име : Телефон:
Управител: Мехмед Ферев  0887651513, 0301 6 30 74
Ръководител: Юлия Кисимова
 Експерти : инж.Христо Кацаров  
  Руска Иванова  0889 27 9130
  Мария Горанова  

Статут Нагоре в началото на страницата

Служба по трудова медицина "Ферекс консулт СТМ" ЕООД - Смолян

 • Извършва консултантска дейност, регламентирана от ЗЗБУТ /ДВ, бр.124, 23.12.1997год./ и Наредба №14 /ДВ, бр.95, 07.08.1998год./
 • Регистрирана е в Министерство на здравеопазването е удостоверение №200/08.02.2001г.
 • Регистрирана e за обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труда съгласно Наредба № 4 /ДВ, бр.133 от 1998г./ с удостоверение № 4/13.02.2001г. на Дирекция Областна инспекция по труда - гр.Смолян
 • Притежава Сертификат За Акредитация на Орган За Контрол От Вида С
 • Акредитирана е от Българска Служба За Акредитация към Министерство на икономиката с рег.N 22-ОКС от 30.11.2001г.

 • Вписана е в регистъра за търговските дружества с Решение 104/18.01.2001 г. на фирмено отделение на Смолянски окръжен съд.