ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ВИД С

Основна информация Нагоре в началото на страницата
Измервания на факторите на работна среда и електробезопасност от специализирани лаборатории съгласно БДС EN 45004:1998
Физични фактори на работната среда ;
- Химични фактори на работната среда;
- Физико-химични фактори на работната среда;
- Контрол на електрически уреди и съоръжения до 1000 V;

Консултантски услуги Нагоре в началото на страницата
извършва следните основни дейности:
Измервания на факторите на работна среда и електробезопасност от специализирани лаборатории съгласно БДС EN 45004:1998
Физични фактори на работната среда ;
Химични фактори на работната среда;
Физико-химични фактори на работната среда;
Контрол на електрически уреди и съоръжения до 1000 V ;
Обхват на акредитацията на ОКС съгласно БДС EN 45004:1998 включва:
Физични фактори на работната среда:
- Микроклимат;
- Шум;
- Вибрации;
- Осветление;
Химични фактори на работната среда:
- Токсичност;
Физико-химични фактори на работната среда:
- Прах;
Контрол на електрически уреди и съоръжения до 1000 V
- Електрическо съпротивление на изолация;
- Преходно съпротивление на заземители и на мълниезащитни уредби;
- Импеданса на контура "фаза-защитен проводник";
- Защита на автоматични прекъсвачи;